Priser og betaling

De enkelte hold indbetaler deltagerbetaling ved sæsonstart (senest 1. marts for forårssæson og 1. oktober for efterårssæson) til Musikaftenskolens konto. Sekretariatet sørger for at udbetale løn til underviseren og evt. PEA-tilskud til holdet.

Den samlede betaling udregnes ved at gange lektionsprisen med antal lektioner i sæsonen.

Lektionspris 2024

290 kr. pr. lektion ved en enkelt underviser

340 kr. pr. lektion for en evt. ekstraunderviser
Prisen for en ekstraunderviser er højere, da lønnen til en ekstraunderviser ikke er tilskudsberettiget.

Betaling

Foregår ved bankoverførsel til én af nedenstående konti afhængig af holdets øvested:

MUA København
Reg: 1551
Konto: 6451756
For hold, hvor undervisningen foregår i Københavns Kommune

MUA Frederiksberg
Reg.: 9570
Konto: 11637256
For hold, hvor undervisningen foregår i Frederiksberg Kommune

Husk! Angiv altid holdets navn i meddelelsesfeltet.

Hvad dækker en undervisningslektion?

En undervisningslektion er på 45 minutter

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser

Hvordan aflønnes underviseren?

Folkeoplysningsloven har tilknyttet en lønbekendtgørelse, der forpligter aftenskoler til at aflønne undervisere efter en fastsat takst. Det betyder, at lønnen ikke kan forhandles, da aftenskolen dermed ikke har ret til tilskud til undervisningen fra kommunen. Oven i lønnen udbetales feriepenge, men det er din egen beslutning, om du vil indbetale noget til pension. Den aktuelle løntakst er følgende:

Underviserløn
319,02 kr. pr. lektion

Feriegodtgørelse (12,5%)
39,88 kr. pr. lektion

I alt
358,90 kr. pr. lektion

Ovenstående lønsats er senest opdateret 1/4 2024

Sygdom eller anden aflysning i ansættelsesperioden

Hvis der i løbet af ansættelsesperioden opstår sygdom eller andet, der medfører at nogle lektioner aflyses, forlænges ansættelsesperioden ikke automatisk. Dette kan dog særskilt aftales mellem skolen og læreren.

Timelønnede lærere modtager sygedagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt.

Kun løn for gennemført undervisning

Der udbetales kun løn for gennemført undervisning, dog er læreren berettiget til løn, hvis der sker aflysning med mindre end én uges varsel fra aftenskolens side.

Opsigelse i ansættelsesperioden

Opsigelsesvarslet er én uge fra skolens side. Opsigelsesvarslet fra lærerens side er 0 dage.

Senest opdateret 5. juni 2024