Vedtægter

Vedtægter for foreningen Musikaftenskolen

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.1 Foreningens navn er Musikaftenskolen.

Stk. 1.2 Musikaftenskolens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 1.3 Musikaftenskolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

§ 2 Formål

Stk. 2.1 Musikaftenskolens primære formål er at udbyde folkeoplysningsvirksomhed i
form af kurser og andre aktiviteter inden for faget musik, især korsang og
orkesterspil.

Stk. 2.2 Virksomheden udøves ved oprettelse af hold efter bestemmelserne i Lov om
støtte til folkeoplysning.

Stk. 2.3 Musikaftenskolen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

§ 3 Medlemskab, deltagerbetaling, deltagerlister og sæsonplaner

Stk. 3.1 Som medlemmer af Musikaftenskolen optages foreninger, organisationer og
institutioner, der kan gå ind for Musikaftenskolens
formål, og som ikke har
tilsvarende eller konkurrerende formålsbestemmelse. Partipolitiske dannelser
kan ikke opnå medlemskab.

Stk. 3.2 Foreninger, organisationer og institutioner efter stk. 3.1 betaler til
Musikaftenskolen to gange årligt en af Musikaftenskolens
generalforsamling
vedtaget deltagerbetaling, som kan gradueres efter holdets timetal og størrelse.

Stk. 3.3 Som medlemmer kan endvidere optages enhver person over 18 år, der er
medlem af foreningerne efter stk. 3.1, og som kan gå ind for Musikaftenskolens
formål.

Stk. 3.4 Enkeltmedlemskab efter stk. 3.3 er kontingentfrit og bekræftes ved personlig
underskrift.

Stk. 3.5 Enkeltmedlemskab efter stk. 3.3 er ikke påkrævet for at deltage i undervisningen
i foreninger under Musikaftenskolen, men i henhold til Lov om støtte til
folkeoplysning er alle deltagere i foreningernes undervisning forpligtede til at
oplyse navn, adresse og fødselsdato ved hver sæsonstart.

Stk. 3.6 Indog udmeldelse af Musikaftenskolen sker skriftligt til
Musikaftenskolens leder efter stk. 7.1.

Stk. 3.7 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for indog
udmeldelse.

Stk. 3.8 Lærere, der er ansat og lønnet gennem Musikaftenskolen, skal ved hver
sæsonstart udfylde og underskrive en sæsonplan.

Stk. 3.9 Et kalenderår har to sæsoner efter stk. 6 og er defineret som perioden fra nytår
indtil sommerferien hhv. perioden fra sommerferien indtil nytår.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 4.1 Generalforsamlingen er Musikaftenskolens øverste myndighed.

Stk. 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første
kvartal.

Stk. 4.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fem ugers varsel.
Indkaldelsen angiver tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 4.4 Mødeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af
medlemsforeningerne og ethvert enkeltmedlem af Musikaftenskolen,
der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.5 Hver medlemsforening har én stemme uanset antal fremmødte medlemmer fra
den enkelte medlemsforening. Hvert enkeltmedlem
har én stemme. Hvis et enkeltmedlem tillige er medlem af en medlemsforening, udgøres
enkeltmedlemmets stemme af medlemsforeningens stemme. Hvis et medlem
af Musikaftenskolens bestyrelse er medlem af flere medlemsforeninger, kan
bestyrelsesmedlemmet alene stemme på vegne af én medlemsforening. De
øvrige medlemsforeninger, som bestyrelsesmedlemmet er medlem af, har
således stemmeret på generalforsamlingen ved en anden repræsentant fra hver
af disse medlemsforeninger. Endvidere har hver lærer én stemme.

Stk. 4.6 Ethvert medlem af medlemsforeningerne og ethvert enkeltmedlem
er valgbar ved valg til bestyrelse og revision, bortset fra personer, der på grund af inhabilitet
i henhold til reglerne i Lov om støtte til folkeoplysning ikke er valgbare.

Stk. 4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum mindst
indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning til godkendelse
5. Revideret regnskab til godkendelse
6. Bestyrelsens handlingsplan til godkendelse
7. Budget for indeværende regnskabsår til godkendelse,
herunder fastsættelse af deltagerbetaling
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Stk. 4.8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne om
vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde seks uger før
generalforsamlingen.

Stk. 4.9 Indkomne forslag – og for ordinære generalforsamlinger tillige revideret regnskab
og budgetforslag – skal senest to uger før generalforsamlingen udsendes til
medlemsforeningerne og enkeltmedlemmerne.

Stk. 4.10 Kun sager, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning. Herfra er
undtaget ændringsforslag i forbindelse med de i dagsordenen anførte punkter.

Stk. 4.11 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

Stk. 4.12 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 4.13 Referat af generalforsamlingen skal underskrives af ordstyreren, udsendes til alle
medlemsforeninger og enkeltmedlemmer og indgå i Musikaftenskolens arkiv.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
formålstjenligt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemsforeningerne
og enkeltmedlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over
for formanden. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fem uger
efter modtagelse af anmodningen.

Stk. 2 Indkaldelse sker skriftligt med tre ugers varsel med angivelse af motiveret
dagsorden.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 6.1 Musikaftenskolen ledes af en bestyrelse, der foruden formanden består af fire
medlemmer og er sammensat således, at mindst én repræsentant er valgt for
deltagerne i medlemsforeningerne.

Stk. 6.2 Valgbare er både lærere og medlemmer i medlemsforeningerne samt
enkeltmedlemmer.

Stk. 6.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år, således, at der i lige år vælges to
bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6.4 Der vælges en eller to suppleanter hvert år, som – i fald der vælges to – bliver
første henholdsvis anden suppleant. Suppleant(erne)
indbydes til at deltage i
bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 6.5 Senest to uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand.
Stk. 6.6 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i løbet af året, indtræder
suppleanten automatisk i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
Stk. 6.7 Bestyrelsen leder Musikaftenskolen i overensstemmelse med gældende
lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over
forhandlingerne og de trufne beslutninger. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.
Stk. 6.9 Bestyrelsen ansætter en skoleleder i henhold til gældende regler, jf. stk. 7.1.
Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.
Stk. 6.10 Skolelederen indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen indeholder
dagsorden for mødet.
Stk. 6.11 Bestyrelsesmøde afholdes, når blot ét bestyrelsesmedlem eller skolelederen
ønsker det.
Stk. 6.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til
stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6.13 Bestyrelsen er ansvarlig over for Københavns Kommune for anvendelse af
modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for
virksomheden, herunder en årsberetning.
Stk. 6.14 Bestyrelsen har samtidig ansvar for aktiviteternes tilrettelæggelse og ansættelse
af Musikaftenskolens lærere samt skolelederen.

§ 7 Daglig ledelse

Stk. 7.1 Skolelederen varetager Musikaftenskolens daglige drift og ledelse, herunder
Musikaftenskolens økonomiske forhold og aktiviteternes tilrettelæggelse, under
ansvar over for bestyrelsen og i henhold til en mellem skolelederen og
Musikaftenskolen indgået samarbejdsaftale.
Stk. 7.2 Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå
samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med
eksempelvis lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og
økonomiforvaltning.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 8.1 Musikaftenskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 8.2 Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik
og
underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 8.3 Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 9.1 Musikaftenskolen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I
tilfælde af formandens forfald tegnes Musikaftenskolen af den øvrige bestyrelse i
forening. Ved tegning af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt
underskrivning af regnskab tegnes Musikaftenskolen af den samlede bestyrelse.

Stk. 9.2 For Musikaftenskolens økonomiske forpligtelser hæftes alene med
Musikaftenskolens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for
tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning
eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om
tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes
bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

§ 10 Eksklusion

Stk. 10.1 Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsforening eller et enkeltmedlem, når
medlemsforeningen/enkeltmedlemmet efter bestyrelsens vurdering ikke
optræder i overensstemmelse med Musikaftenskolens interesser.
Medlemsforeningen/enkeltmedlemmet
skal have en skriftlig begrundelse for
eksklusionen og mulighed for at svare inden for to uger. Eksklusionen kan først
træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemsforeningens/
enkeltmedlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar
over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af
årsberetningen.

§ 11 Musikaftenskolens opløsning

Stk. 11.1 Opløsning af Musikaftenskolen kan kun finde sted på en generalforsamling,
hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal
endeligt vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling, der tidligst kan afholdes tre måneder efter den første.

Stk. 11.2 Ved opløsning tilfalder Musikaftenskolens aktiver, efter generalforsamlingens
nærmere bestemmelse, et andet almennyttigt, folkeoplysende formål.

Stk. 11.3 Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings
Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring Musikaftenskolens
lukning.


Revideret og vedtaget søndag 11. marts 2012